ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย เรื่อง การตระหนักรู้ถึงปัญหาและวิธีจัดการขยะมูลฝอย ของนักเรียนโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,11:44  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “นวัตกรรมทันสมัย วัยใสร่วมใจพัฒนาตามแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติหลักการทรงงาน” (NICE : New Idea to Create and Excel)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวส้อฝีหยะ เส็มย้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,20:48  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการโดยใช้ NICE Model ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NICE : New Idea to Create and Excel)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงศ์ หนูดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,20:42  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงศ์ หนูดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,00:30  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประเภท มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสโรชา ไชยเพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,00:24  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงศ์ หนูดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,00:19  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวส้อฝีหยะ เส็มย้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,00:16  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาลี แก้วเชิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,00:04  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..