ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ หนูดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน