วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คติพจน์ประจำโรงเรียน : ทันโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ  
 “บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ”  

ปรัชญาโรงเรียน : “ เปี่ยมคุณธรรม  นำวิชาการ  บริหารอนามัย  ใฝ่ใจพัฒนา "