วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเปี่ยมด้วยคุณธรรม ปัญญา ถึงพร้อมด้วยทักษะที่เป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
ปรัชญา 
ทันโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ  
 “บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ”