พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
            พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งประกอบ ด้วยพันธกิจ ดังนี้

  1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี มีความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และมีทักษะการเรียนรู้ที่เป็นสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
  3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาโครงการพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม
 
เป้าประสงค์
          เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลในปี 2566 – 2570 มีรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี  มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี มีความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และมีทักษะการเรียนรู้ที่เป็นสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
  3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะ มีการกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. สถานศึกษามีโครงการพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคม