ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลชะรัด (ปัจจุบันแยกออกเป็น ๒  ตำบล คือตำบลชะรัดและตำบลสมหวัง)   สังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๖ ไร่  ๙๐  ตารางวา โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์   ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๒๓ ประชาชนในตำบลชะรัดโดยการนำของพระครูเล็ก จันทสโร(จันทรโชติ)  พระอธิการจวน  ปัญญาธโร  และผู้นำชุมชน  ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม   ๒๕๒๓ โดยมีนายสมทบ  กระจายโภชน์ เป็นครูใหญ่คนแรก  มีอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งประชานชนร่วมกันบริจาคค่าก่อสร้าง ๑ หลัง  มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครูอาจารย์ ๕ คน นักการภารโรง ๑ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์มีบรรยากาศสภาพแวดล้อม มีเนินน้ำซับธรรมชาติและสวนป่าธรรมชาติร่มรื่นสวยงาม และ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนทั้งในตำบลสมหวังและตำบลใกล้เคียง