กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเอื้อมพร รุ่งตำนาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวส้อฝีหยะ เส็มย้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2