กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนราเทพ อวะภาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1