กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนราเทพ อวะภาค
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุภัทรา เลือดฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1