กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาลี แก้วเชิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวซารีฝะ เหล็มนุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2