กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุญคลาด เศียรอุ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเบญจวรรณ รัตนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1