กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพร เพิ่มศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1