เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
น้ำเงินเหลืองเรืองอร่าม
ทั่วทุกนามมีวินัยใฝ่ศึกษา
เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นเป็นเวลา
ให้ก้าวหน้าทั่วทุกแคว้นถิ่นแดนไทย
รักทั้งชื่อ ถือทั้งสัตย์
รักทั้งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตแจ่มใส
รักธรรมะ รักประชาธิปไตย
ให้ก้าวไกลทั่วถิ่นไทยชาว ช.น.
รู้คุณบิดรมารดา
ครูอาจารย์ผู้นำคำสั่งสอน
ให้เรียนรู้ก้าวไกลไม่อาทร
เกียรขจร ชะรัดชนูปถัมภ์