ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งรวม 5 กลุ่มสาระ 23167
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.35 KB 5
>แบบฟอร์ม ปพ.5 6
>หน้าปกประมวลรายวิชาของบุคคลากรโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 121972
ตารางเรียน 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.96 KB 123837
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
>แผนปฏิบัติการปี2566 28
แบบฟอร์มรายงานขอจ้างพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.19 KB 3
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298 KB 7
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.6 KB 2
แบบฟอร์มรายงานขอจ้างพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 105.84 KB 2
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 3
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 3
>ตัวอย่าง รายงานโครงการ 2564 63966
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.19 KB 64259
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 120345
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง 2564 121941
ปร 4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสำนักงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 121940
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 122019
แบบฟอร์มรายงานโคงการ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123899
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.85 KB 123886
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบ ว.PA รายบุคคล 126321
>แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 126238