ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งรวม 5 กลุ่มสาระ 23165
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>แบบฟอร์ม ปพ.5 4
>หน้าปกประมวลรายวิชาของบุคคลากรโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 121962
ตารางเรียน 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.96 KB 123836
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานขอจ้างพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.19 KB 0
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298 KB 0
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.6 KB 0
แบบฟอร์มรายงานขอจ้างพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 105.84 KB 0
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 1
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 2
>ตัวอย่าง รายงานโครงการ 2564 63964
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.19 KB 64258
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 120344
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง 2564 121940
ปร 4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสำนักงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 121939
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 122018
แบบฟอร์มรายงานโคงการ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123892
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.85 KB 123879
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบ ว.PA รายบุคคล 126301
>แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 126215