ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งรวม 5 กลุ่มสาระ 23164
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>หน้าปกประมวลรายวิชาของบุคคลากรโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 121961
ตารางเรียน 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.96 KB 123836
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
>ตัวอย่าง รายงานโครงการ 2564 63955
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.19 KB 64257
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 120343
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง 2564 121940
ปร 4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสำนักงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 509.5 KB 121939
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.71 KB 121956
รายงานขอจ้างพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 58.23 KB 121945
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 38.36 KB 121963
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 122010
แบบฟอร์มรายงานโคงการ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123886
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.85 KB 123874
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบ ว.PA รายบุคคล 126293
>แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 126209