ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 325) 04 ต.ค. 65
โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการส่งเพลงและวีดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย​ ปี 2564 (อ่าน 594) 21 ต.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า (อ่าน 580) 09 ต.ค. 64
คณะครูเข้าอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ปี (อ่าน 589) 08 ต.ค. 64
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของครูยินดี กรดเต็ม (อ่าน 609) 24 ก.ย. 64
การเบิกจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 96 คน (อ่าน 561) 23 ก.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 542) 20 ก.ย. 64
นางสาวชลธิชา พึ่งพร นักเรียนโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่งข้ามรั้วในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง (อ่าน 587) 15 ก.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูโศภณในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น (อ่าน 616) 08 ก.ย. 64
แสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารได้รับทุนการศึกษาจากชมรมผู้ปกครองและ ทุนศฝ.นศท.มทบ.42 จำนวนทั้งหมด 4 ทุน (อ่าน 566) 08 ก.ย. 64
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง (อ่าน 520) 06 ก.ย. 64
การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนผู้ปกครอง (อ่าน 383) 06 ก.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตเปลี่ยนทัศนคติเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 353) 26 ส.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดบูรณาการทักษะชีวิตกับการรณรงค์งดเหล้า/บุหรี่ รูปแบบออนไลน์ (อ่าน 347) 24 ส.ค. 64
จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 379) 23 ส.ค. 64
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) (อ่าน 385) 20 ส.ค. 64
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 379) 19 ส.ค. 64
มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 336) 19 ส.ค. 64
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 402) 02 ส.ค. 64
การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ในการจัดซื้อ เครื่องมัลติมัเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSILumens จำนวน 2 เครื่อง (อ่าน 372) 14 ก.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์เข้ารับการทดสอบร่างกาย การเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 366) 10 ก.ค. 64
จัดทำห้องเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ (อ่าน 396) 05 ก.ค. 64
ศิษย์เก่ามอบไม้กวาดและม้านั่งให้แก่โรงเรียน (อ่าน 368) 30 มิ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 365) 30 มิ.ย. 64
ติดตั้งป้ายโรงเรียนหน้าอาคารเรียน 2 ปรังปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ (อ่าน 346) 28 มิ.ย. 64
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต มัธยมต้น ประจำปี 2564 (อ่าน 339) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 349) 24 มิ.ย. 64
เปิดเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 363) 14 มิ.ย. 64
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (อ่าน 345) 14 มิ.ย. 64
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน on-site (อ่าน 379) 11 มิ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 358) 09 มิ.ย. 64
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 347) 04 มิ.ย. 64
จัดสอบวัดความรู้พิ้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 344) 01 มิ.ย. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เทอมที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 369) 27 พ.ค. 64
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 350) 22 พ.ค. 64
การจัดสรรเงินทุนนกเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 340) 13 พ.ค. 64
นักเรียนชมรมยุวชนนักประดิษฐ์ ประกวด Thailand Junior Water Prize 2021 (รอบตัดสิน) (อ่าน 364) 06 พ.ค. 64
นักเรียนชมรมยุวชนนักประดิษฐ์นำเสนอผลงานโครงการประกวดนวัฒกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (อ่าน 356) 02 พ.ค. 64